Informace a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Lanžhot na školní rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy vydává kritéria k zápisu pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, ve spádové oblasti, v němž má místo trvalého bydliště, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu či individuální vzdělávání dítěte.

Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a
tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce školy potvrzením lékaře. Výjimka
platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude
rozhodovat datum narození dítěte a spádovost. Při shodném bodovém ohodnocení a
datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí.

K předškolnímu vzdělávání nelze přijmout dítě, které k 31. 8. 2022 nedosáhne 2 let
věku (§34 odst. 1 školského zákona).

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení, se
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů nejpozději do 30 dnů po zápisu pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče zveřejněním
na přístupném místě ve škole (u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče
nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí, kterými se zamítá žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, se vydává do
30 dnů po zápisu a zákonný zástupce si písemné vyhotovení může vyzvednout osobně
v mateřské škole oproti podpisu nebo písemné vyhotovení obdrží zákonný zástupce do
vlastních rukou na doručenku.

Stupnice bodového ohodnocení Bodové ohodnocení
Dítě, které dosáhne 5 let věku k 31. 8. 2022 (spádová oblast Lanžhot – trvalý pobyt)
Přednostně přijato (bez bodového ohodnocení)
Dítě, které dosáhne 4 let věku k 31. 8. 2022 (spádová oblast Lanžhot – trvalý pobyt) 4
Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2022 (spádová oblast Lanžhot – trvalý pobyt) 4
Dítě, které dosáhne 3 let věku do 31. 12. 2022 (spádová oblast Lanžhot – trvalý pobyt) 3
Dítě, které dosáhne 5 let věku k 31. 8. 2022 (jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 2
Dítě, které dosáhne 4 let věku k 31. 8. 2022 (jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 1
Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2022 (jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 1
Dítě, které dosáhne 3 let věku do 31. 12. 2022(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 1