Projekty a soutěže

Městské muzeum Břeclav pořádá soutěž -„Železniční stanice Břeclav – 180 let s vlaky“

Sbor dobrovolných hasičů pořádá výtvarnou soutěž – „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“

Projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše mateřská škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PODPORA ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT, ŠABLONY II.

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Naše mateřská škola v současné době využívá školního asistenta.

Země kolem nás – výtvarná soutěž

Cesta dvou bratří – výtvarná soutěž

Zpěváček Podluží – pěvecká soutěž

Čarovné barvy země – výtvarná soutěž

Sběr starého papíru – soutěžíme s ,,Hantaláčkem“

Sbíráme papír s Hantaláčkem

Jsme zapojeni  do celoroční akce, kterou připravila společnost Hantály a.s. „Třídíme s Hantaláčkem“. Tato akce trvá od října do června.

Mateřská škola Lanžhot získala 1. místo v soutěži „Třídíme s Hantaláčkem“ v kategorii celkového množství v přepočtu na 1 dítě
Celkem jsme nasbírali 152,88 Kg/na 1 dítě tj. 16 969,68 Kg celkem.
Za toto krásné první místo jsme vyhráli finanční odměnu ve výši 4 000 Kč.
ODMĚNA BUDE POUŽITA NA NÁKUP VYBAVENÍ DO MŠ!
MOC DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO SOUTĚŽE, A PŘIPOMÍNÁME, ŽE V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE POKRAČUJEME OPĚT V SOUTĚŽI!
Papír můžete odevzdávat v mateřské škole nebo jej vozit do sběrného dvora!

Celé Česko čte dětem

Naše Mateřská škola se zapojila do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, jejímž posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

O činnostech a akcích spojených s touto kampaní, kterých se naše MŠ bude účastnit a které bude pořádat, vás budeme pravidelně informovat. Podrobné informace naleznete na stránkách kampaně: www.celeceskoctedetem.cz

Předem děkujeme za budoucí spolupráci spojenou s tímto projektem.